สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2201-1001 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
2201-2414 การสร้างเว็บเพจ
แบบฟอร์มครูที่ปรึกษา01 ประวัตินักเรียน
หลักสูตร ปวส. เทียบโอนประสบการณ์
แผนการเรียน ปวส พ.ศ. 2557
ตารางเรียนปากน้ำ 2/2557
ผลการเรียน ปวส 1/2556 (ครบทุกวิชา)
ตารางการชำระเงิน ภาคเรียน 2/2556
ผลการสอบมาตรฐาน 2/2557 รุ่น12 ครั้งที่ 1
 
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 5
การสื่อสารข้อมูล ปลายภาค
ประกอบคอม 1
ประกอบคอม2
ประกอบคอม3
ประกอบคอม4
ข้อสอบปลายภาคประกอบคอม
- การติดตั้งTurboC
- KPI ธุรกิจทั่วไป  1   2   3  
- กิจกรรม กระดาษรายงาน
แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน
- แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน 2/56 ปากน้ำ
- แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน 2/56 บางพลี
- ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
แบบฟอร์มเทียบโอน 02 03 04 05
ใบแจ้งการรชำระเงินลงทะเบียนเรียน
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2554
ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
ครู
รายงานผลการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2548 -2556
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
โปรแกรม Windwos, word, Excel
โปรแกรม PhotoShop, โปรแกรม PowerPoint
เอกสาร PhotoShop
ใบสมัคร 1 ใบสมัคร 2
หลักสูตรอบรม
โปรแกรม MS-Windows XP
โปรแกรม MS-Word 2007
โปรแกรม MS-Excel 2007
โปรแกรม PhotoShop
โปรแกรม PowerPoint
โปรแกรม Dream Weaver
โปรแกรม Authorware
ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
e-Commerce AppServ SME คู่มือ เอกสารอบรม
สมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
test1
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์