วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ผลการเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551
 
    ชั้นปีที่ 1
    ชั้นปีที่ 2
    ชั้นปีที่ 3