วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

ผลการเรียน นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีการศึกษา
รุ่นที่
2548
84
85
86
87
2549
88
89
90
91
2550
92
93
94
95
2551
96
97
98
99
2552
100
101
102
103
2553
105
106
107
2554 108 109 110 111
2555 112 113    

 

ผลการเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน (สาขาปากน้ำ)
ปีการศึกษา
ภาคเรียน
ภาคเรียน
ภาคเรียน
ภาคเรียน
2553
1/2553
2/2553
3/2553
4/2553
2554
1/2554
2/2554
ฤดูร้อน/2554
2555 1/2555      
2556 1/2556 1/2556KPI มาตรฐาน  
หมายเหตุ ให้ตรวจสอบผลการเรียนกับครูผู้สอนหากมีข้อผิดพลาดก่อนอนุมัติ

 

ผลการเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีการศึกษา 2548
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2549
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2550
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2551
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2552
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2553
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1