เอกสารประกอบการเรียน
วิชา 1204-3201 PhotoShop รุ่นที่ 114
อ.เจษฎา ศิรินภาทรัพย์
หน่วยที่
วันที่
รายการสอน
หมายเหตุ
  17 พ.ค. 56 0204 0301 สอบ Photoshop
  20 พ.ค. 56 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 DOO  
  21 พ.ค. 56 0401 0401-1 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408  
    0409 0410 0411 0412 0413 0414 0415 0416 0417 0418  
  22 พ.ค. 56 0501 0502 0503 0504 0505 0506 logospk  
  27 พ.ค. 56 0601 0602 0603  
  29 พ.ค. 56 R03 pt1 pt2 pt3 car1  
  6 มิ.ย. 55 A1 A2 A3 A4 A5  
    01 02 03 04 05 06 07  
  24 มิ.ย. 55 R01 R02 R07 R08 ดราฟต์01 สพช  
  31 ม.ค. 56 08 09 10 11 12  
  5 ก.พ. 56 13 14 15 16  
  15 ก.พ. 56 17 18  
  19 ก.พ. 56 19 20  
  20 ก.พ. 56 21 22  
  14 ส.ค. 56 0302  
   

0504_1

 
    B1 B2 B3